Wade-Giles/Pinyin Conversion Tables

Wade-Giles to Pinyin
A C E F H I J K L M N O P S T W Y

Pinyin to Wade-Giles
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

WG   PY
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
WG   PY
cha zha
ch‘a cha
chai ժ zhai
ch‘ai chai
chan մ zhan
ch‘an chan
chang ¡ zhang
ch‘ang chang
chao С zhao
ch‘ao chao
chê ڡ zhe
chei zhei
ch‘ê che
chên zhen
ch‘ên chen
chêng zheng
ch‘êng ơ cheng
chi ji
ch‘i ߡ qi
chia ӡ jia
ch‘ia ǡ qia
chiang jiang
ch‘iang ǹ qiang
chiao jiao
ch‘iao á qiao
chieh ס jie
ch‘ieh С qie
chien jian
ch‘ien ǧ qian
chih ֮ zhi
ch‘ih ԡ chi
chin jin
ch‘in ס qin
ching jing
ch‘ing qing
chiu jiu
ch‘iu qiu
chiung ġ jiong
ch‘iung qiong
cho ׽ zhuo
ch‘o chuo
chou ݡ zhou
ch‘ou chou
chu zhu
ch‘u chu
chua ץ zhua
ch‘ua chua
chuai ק zhuai
ch‘uai chuai
chuan ר zhuan
ch‘uan chuan
chuang ׯ zhuang
ch‘uang chuang
chui ׷ zhui
ch‘ui chui
chun ׼ zhun
ch‘un chun
chung ҡ zhong
ch‘ung chong
chü ӡ ju
ch‘ü qu
chüan juan
ch‘üan Ȧ quan
chüeh jue
ch‘üeh ȱ que
chün jun
ch‘ün Ⱥ qun
WG   PY
ên en
êrh er
WG   PY
fa fa
fan fan
fang fang
fei ǡ fei
fên ֡ fen
fêng feng
fo fo
fou fou
fu fu
WG   PY
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei ڡ hei
hên ۡ hen
hêng heng
ho ȡ he
hou hou
hsi xi
hsia Ϻ xia
hsiang xiang
hsiao xiao
hsieh Щ xie
hsien ȡ xian
hsin ġ xin
hsing ǡ xing
hsiu ݡ xiu
hsiung ֡ xiong
hsü xu
hsüan xuan
hsüeh ѥ xue
hsün ѫ xun
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang ġ huang
hui ҡ hui
hun hun
hung hong
huo huo
WG   PY
i һ yi
WG   PY
jan Ȼ ran
jang ¡ rang
jao ġ rao
ȡ re
jên ˡ ren
jêng ӡ reng
jih ա ri
jo ruo
jou rou
ju ru
juan ruan
jui rui
jun run
jung ݡ rong
WG   PY
ka ¡ ga
k‘a ka
kai á gai
k‘ai kai
kan ɡ gan
k‘an kan
kang ֡ gang
k‘ang kang
kao ߡ gao
k‘ao kao
kei gei
kên gen
k‘ên ϡ ken
kêng geng
k‘êng ӡ keng
ko ge
k‘o ơ ke
kou gou
k‘ou ١ kou
ku á gu
k‘u ݡ ku
kua ϡ gua
k‘ua kua
kuai ԡ guai
k‘uai kuai
kuan ء guan
k‘uan kuan
kuang guang
k‘uang kuang
kuei gui
k‘uei kui
kun gun
k‘un kun
kung gong
k‘ung ա kong
kuo guo
k‘uo kuo
WG   PY
la la
lai lai
lan lan
lang ǡ lang
lao ̡ lao
ա le
lei lei
lêng leng
li li
lia lia
liang liang
liao ơ liao
lieh С lie
lien lian
lin ֡ lin
ling ling
liu liu
lo ޡ luo
lou § lou
lu ¬ lu
luan ҡ luan
lun ա lun
lung long
lüeh ԡ lüe
WG   PY
ma ma
mai mai
man man
mang æ mang
mao è mao
mei ü mei
mên š men
mêng ɡ meng
mi ԡ mi
miao miao
mieh mie
mien mian
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou ı mou
mu ľ mu
WG   PY
na ǡ na
nai ˡ nai
nan С nan
nang ҡ nang
nao ֡ nao
nei ڡ nei
nên ۡ nen
nêng ܡ neng
ni ni
niang niang
niao niao
nieh nie
nien nian
nin nin
ning ning
niu ţ niu
no Ų nuo
nou nou
nu ū nu
nuan ů nuan
nung ũ nong
Ů
nüeh Ű nüe
WG   PY
o e
ou ŷ ou
WG   PY
pa ˡ ba
p‘a ¡ pa
pai ס bai
p‘ai ġ pai
pan ban
p‘an ˡ pan
pang bang
p‘ang ԡ pang
pao bao
p‘ao ס pao
pei bei
p‘ei ߡ pei
pên ben
p‘ên pen
pêng beng
p‘êng peng
pi ơ bi
p‘i pi
piao biao
p‘iao Ʈ piao
pieh bie
p‘ieh Ʋ pie
pien ߡ bian
p‘ien ƫ pian
pin bin
p‘in ƴ pin
ping bing
p‘ing ƹ ping
po bo
p‘o ¡ po
p‘ou ʡ pou
pu bu
p‘u ˡ pu
WG   PY
sa sa
sai sai
san san
sang ɣ sang
sao ɦ sao
ɬ se
sên ɭ sen
sêng ɮ seng
sha ɱ sha
shai ɸ shai
shan ɽ shan
shang ̡ shang
shao ա shao
she ݡ she
shei ˭ shei
shên shen
shêng sheng
shih ʫ shi
shou ա shou
shu shu
shua ˢ shua
shuai ˥ shuai
shuan š shuan
shuang ˫ shuang
shui ˮ shui
shun ˳ shun
shuo ˵ shuo
so suo
sou ѡ sou
ssu ˼ si
su ա su
suan suan
sui sui
sun sun
sung ɡ song
WG   PY
ta da
t‘a ta
tai dai
t‘ai ̥ tai
tan dan
t‘an ̰ tan
tang dang
t‘ang tang
tao dao
t‘ao Ρ tao
¡ de
t‘ê ء te
tei á dei
têng ǡ deng
t‘êng ۡ teng
ti ס di
t‘i ݡ ti
tiao diao
t‘iao tiao
tieh die
t‘ieh tie
tien ߡ dian
t‘ien tian
ting ding
t‘ing ting
tiu diu
to duo
t‘o ϡ tuo
tou dou
t‘ou ͵ tou
tsa ѡ za
ts‘a ca
tsai ԡ zai
ts‘ai ¡ cai
tsan ޡ zan
ts‘an ͡ can
tsang zang
ts‘ang ֡ cang
tsao zao
ts‘ao ١ cao
tsê ze
ts‘ê ߡ ce
tsei zei
tsên zen
ts‘ên cen
tsêng zeng
ts‘êng ceng
tso zuo
ts‘o cuo
tsou ޡ zou
ts‘ou ա cou
tsu zu
ts‘u ֡ cu
tsuan zuan
ts‘uan ߥ cuan
tsui zui
ts‘ui ޡ cui
tsun zun
ts‘un cun
tsung ڡ zong
ts‘ung ϡ cong
tu du
t‘u ͻ tu
tuan ˡ duan
t‘uan š tuan
tui ѡ dui
t‘ui ơ tui
tun ֡ dun
t‘un ̡ tun
tung dong
t‘ung ͨ tong
tzu ʡ zi
tz‘u ʡ ci
WG   PY
wa ڡ wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei Σ wei
wên ¡ wen
wêng ̡ weng
wo ѡ wo
wu ۡ wu
WG   PY
ya ѽ ya
yai ¡ yai
yang yang
yao yao
yeh ү ye
yen ̡ yan
yin yin
ying Ӣ ying
yu š you
yung ӵ yong
ڡ yu
yüan Ԩ yuan
yüeh Լ yue
yün ơ yun
PY   WG
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
PY   WG
ba ˡ pa
bai ס pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pên
beng pêng
bi ơ pi
bian ߡ pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu pu
PY   WG
ca ts‘a
cai ¡ ts‘ai
can ͡ ts‘an
cang ֡ ts‘ang
cao ١ ts‘ao
ce ߡ ts‘ê
cen ts‘ên
ceng ts‘êng
cha ch‘a
chai ch‘ai
chan ch‘an
chang ch‘ang
chao ch‘ao
che ch‘ê
chen ch‘ên
cheng ơ ch‘êng
chi ԡ ch‘ih
chong ch‘ung
chou ch‘ou
chu ch‘u
chua ch‘ua
chuai ch‘uai
chuan ch‘uan
chuang ch‘uang
chui ch‘ui
chun ch‘un
chuo ch‘o
ci ʡ tz‘u
cong ϡ ts‘ung
cou ա ts‘ou
cu ֡ ts‘u
cuan ߥ ts‘uan
cui ޡ ts‘ui
cun ts‘un
cuo ts‘o
PY   WG
da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de ¡
dei á tei
deng ǡ têng
di ס ti
dian ߡ tien
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan ˡ tuan
dui ѡ tui
dun ֡ tun
duo to
PY   WG
e o
en ên
er êrh
PY   WG
fa fa
fan fan
fang fang
fei ǡ fei
fen ֡ fên
feng fêng
fo fo
fou fou
fu fu
PY   WG
ga ¡ ka
gai á kai
gan ɡ kan
gang ֡ kang
gao ߡ kao
ge ko
gei kei
gen kên
geng kêng
gong kung
gou kou
gu á ku
gua ϡ kua
guai ԡ kuai
guan ء kuan
guang kuang
gui kuei
gun kun
guo kuo
PY   WG
ha ha
hai hai
han han
nie nieh
hang hang
hao hao
he ȡ ho
hei ڡ hei
hen ۡ hên
heng hêng
hong hung
hou hou
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang ġ huang
hui ҡ hui
hun hun
huo huo
PY   WG
ji chi
jia ӡ chia
jian chien
jiang chiang
jiao chiao
jie ס chieh
jin chin
jing ching
jiong ġ chiung
jiu chiu
ju ӡ chü
juan chüan
jue chüeh
jun chün
PY   WG
ka k‘a
kai k‘ai
kan k‘an
kang k‘ang
kao k‘ao
ke ơ k‘o
ken ϡ k‘ên
keng ӡ k‘êng
kong ա k‘ung
kou ١ k‘ou
ku ݡ k‘u
kua k‘ua
kuai k‘uai
kuan k‘uan
kuang k‘uang
kui k‘uei
kun k‘un
kuo k‘uo
PY   WG
la la
lai lai
lan lan
lang ǡ lang
lao ̡ lao
le ա
lei lei
leng lêng
li li
lia lia
lian lien
liang liang
liao ơ liao
lie С lieh
lin ֡ lin
ling ling
liu liu
long lung
lou § lou
lu ¬ lu
luan ҡ luan
lüe ԡ lüeh
lun ա lun
luo ޡ lo
PY   WG
ma ma
mai mai
man man
mang æ mang
mao è mao
mei ü mei
men š mên
meng ɡ mêng
mi ԡ mi
mian mien
miao miao
mie mieh
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou ı mou
mu ľ mu
PY   WG
na ǡ na
nai ˡ nai
nan С nan
nang ҡ nang
nao ֡ nao
nei ڡ nei
nen ۡ nên
neng ܡ nêng
ni ni
nian nien
niang niang
niao niao
nin nin
ning ning
niu ţ niu
nong ũ nung
nou nou
nu ū nu
Ů
nuan ů nuan
nüe Ű nüeh
nuo Ų no
PY   WG
ou ŷ ou
PY   WG
pa ¡ p‘a
pai ġ p‘ai
pan ˡ p‘an
pang ԡ p‘ang
pao ס p‘ao
pei ߡ p‘ei
pen p‘ên
peng p‘êng
pi p‘i
pian ƫ p‘ien
piao Ʈ p‘iao
pie Ʋ p‘ieh
pin ƴ p‘in
ping ƹ p‘ing
po ¡ p‘o
pou ʡ p‘ou
pu ˡ p‘u
PY   WG
qi ߡ ch‘i
qia ǡ ch‘ia
qian ǧ ch‘ien
qiang ǹ ch‘iang
qiao á ch‘iao
qie С ch‘ieh
qin ס ch‘in
qing ch‘ing
qiong ch‘iung
qiu ch‘iu
qu ch‘ü
quan Ȧ ch‘üan
que ȱ ch‘üeh
qun Ⱥ ch‘ün
PY   WG
ran Ȼ jan
rang ¡ jang
rao ġ jao
re ȡ
ren ˡ jên
reng ӡ jêng
ri ա jih
rong ݡ jung
rou jou
ru ju
ruan juan
rui jui
run jun
ruo jo
PY   WG
sa sa
sai sai
san san
sang ɣ sang
sao ɦ sao
se ɬ
sen ɭ sên
seng ɮ sêng
sha ɱ sha
shai ɸ shai
shan ɽ shan
shang ̡ shang
shao ա shao
she ݡ she
shen shên
sheng shêng
shi ʫ shih
shou ա shou
shu shu
shua ˢ shua
shuai ˥ shuai
shuan š shuan
shuang ˫ shuang
shei ˭ shei
shui ˮ shui
shun ˳ shun
shuo ˵ shuo
si ˼ ssu
song ɡ sung
sou ѡ sou
su ա su
suan suan
sui sui
sun sun
suo so
PY   WG
ta t‘a
tai ̥ t‘ai
tan ̰ t‘an
tang t‘ang
tao Ρ t‘ao
te ء t‘ê
teng ۡ t‘êng
ti ݡ t‘i
tian t‘ien
tiao t‘iao
tie t‘ieh
ting t‘ing
tong ͨ t‘ung
tou ͵ t‘ou
tu ͻ t‘u
tuan š t‘uan
tui ơ t‘ui
tun ̡ t‘un
tuo ϡ t‘o
PY   WG
wa ڡ wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei Σ wei
wen ¡ wên
weng ̡ wêng
wo ѡ wo
wu ۡ wu
PY   WG
xi hsi
xia Ϻ hsia
xian ȡ hsien
xiang hsiang
xiao hsiao
xie Щ hsieh
xin ġ hsin
xing ǡ hsing
xiong ֡ hsiung
xiu ݡ hsiu
xu hsü
xuan hsüan
xue ѥ hsüeh
xun ѫ hsün
PY   WG
ya ѽ ya
yai ¡ yai
yan ̡ yen
yang yang
yao yao
ye ү yeh
yi һ i
yin yin
ying Ӣ ying
yong ӵ yung
you š yu
yu ڡ
yuan Ԩ yüan
yue Լ yüeh
yun ơ yün
PY   WG
za ѡ tsa
zai ԡ tsai
zan ޡ tsan
zang tsang
zao tsao
ze tsê
zei tsei
zen tsên
zeng tsêng
zha cha
zhai ժ chai
zhan մ chan
zhang ¡ chang
zhao С chao
zhe ڡ chê
zhei chei
zhen chên
zheng chêng
zhi ֮ chih
zhong ҡ chung
zhou ݡ chou
zhu chu
zhua ץ chua
zhuai ק chuai
zhuan ר chuan
zhuang ׯ chuang
zhui ׷ chui
zhun ׼ chun
zhuo ׽ cho
zi ʡ tzu
zong ڡ tsung
zou ޡ tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso